Posted on

Bát Nhã Tâm Kinh mang đến những lợi ích thần kỳ gì dành cho người niệm

Bát nhã tâm kinh

Để hiểu hết nội hàm sâu xa, bí ẩn của kinh Bát Nhã Tâm Kinh thì rất ít người hiểu được như vậy. Tôi được biết, có rất nhiều vị tụng chú này nhưng bản thân cũng thú nhận không hiểu nhiều. Nhưng không vì vậy mà bỏ niệm. Tuy hơi sâu xa, bí ẩn nhưng bạn có lòng thành tâm niệm trong lòng mình thì đã phát huy được công lực. Từ từ , từng ngày từng ngày bạn sẽ khai sáng được dần thân tâm mình. Bát Nhã Tâm Kinh mang đến những lợi ích thần kỳ gì dành cho bạn khi có lòng thành tâm trì tụng.

Bát nhã tâm kinh
Bát nhã tâm kinh

Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.

Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.

Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.

Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức.

Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới.

Không có vô minh, mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.

Không có khổ, tập, diệt, đạo.

Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc.

Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.

Các vị Phật ba đời vì nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.

Cho nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp , luôn trừ các khổ não, chân thật không hư dối.

Cho nên khi nói đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là phải nói câu chú:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Bát nhã tâm kinh
Bát nhã tâm kinh

Không ai có thể giác ngộ được cho chính bạn, họ chỉ dẫn lối cho bạn tìm được con đường khai đạo giúp bạn mà thôi. Việc còn lại là tự bạn tự giác giác ngộ cho chính mình. Tháo bỏ cố chấp, tháo bỏ sân si, phiền muộn trong lòng thì tự khắc con đường hành đạo bước đến sẽ được mở rộng dễ dàng

Người mà tụng chú này thường thì đã đạt được một đẳng cấp tầm cao thì mới tin niệm bát nhã tâm kinh này. Bởi hàm nghĩa khó hiểu, đa tầng, dễ làm bạn tẩu hỏa. Phải dùng sự thành tâm, kiên trì, nhẫn nại lâu thì mới thành công mà không phải ai cũng làm được.

bát nhã tâm kinh
Vòng tay bát nhã tâm kinh

Để con đường phật pháp của bạn nhanh chóng hạnh thông thì việc đeo một số sản phẩm trang sức có khắc Bát nhã tâm kinh sẽ giúp bản thân bạn luôn luôn có tâm niệm trong lòng, đồng hành cùng bạn. Có khi còn tạo ra nhiều điều kì tích, phép màu mà ngay cả bản thân bạn cũng không tin rằng điều đó có thể xảy ra như vậy. Thế giới vô cùng bí ẩn, huyền bí, tâm linh, ta chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của thế giới hiện tại. Tâm bạn nghĩ tới đâu thì thế giới tồn tại đến mức độ ấy. Sau khi mở mang tầm hiểu biết của mình bạn sẽ thấy những lời tôi nói không phải là giả dối, diễn hoặc. Lúc bạn đạt đến cảnh giới ấy thì nhìn vào người khác mà cũng có tu tập, niệm kinh dài lâu, đắc đạo ở ngưỡng cao thì sẽ thấy cơ thể họ toát ra ánh hào quang mà người thường không thấy được.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *